Общи условия за пазаруване на Спортни Стоки и Аксесоари от ShopZonata.com

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „Шоп Зоната”,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.shopzonata.com

1. Доставчикът предоставя(„Шоп Зоната”) на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин ShopZonata стоки.


2. Доставчикът(„Шоп Зоната”) публикува на адрес www.shopzonata.com – описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи от „Шоп Зоната”, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
– правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите или GDPR;
– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
– минималната продължителност на договора;
– при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
– всякаква друга информация, която доставчикът(„Шоп Зоната”) е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.


3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.shopzonata.com стоки и артукули, Потребителят трябва да попълни електронната поръчкова форма или регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: www.shopzonata.com. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, доставчикът(„Шоп Зоната”) има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му и да анулиране поръчките му.

4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия на www.shopzonata.com, с което се счита за обвързан с клаузите за политика за поверителност. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква при поръчка, също получава възможността същият профил да извършва валидни заявки за поръчка за даден артикул от предлаганите от shopzonata.com.

5. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между „Шоп Зоната” и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Потребителя. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин www.shopzonata.com на изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

6. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж(ППП), банков път или по друг начин увогорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.shopzonata.com, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Потребителят не се задължава да заплати разходите за доставка в случаите, в които при извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин www.shopzonata.com и Потребителя, разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.

7. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между www.shopzonata.com Потребителя.

8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя(приятел,роднина и др.), което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът(„Шоп Зоната”) се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

9. Доставчикът(„Шоп Зоната”) се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

10. Доставчикът(„Шоп Зоната”):
– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
– доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

11. Потребителят/Клиента има право на:
– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика;
– случаи на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания;
– да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;


12. Потребителят се задължава:
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта www.shopzonata.com декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.